Departments


Ophthalmology
Ophthalmology
Professor(s) Associate Professor(s) Assistant Professor(s) Senior Resident(s)/Tutor(s) Junior Resident(s)
Dr. Soni Sahu Dr. Nilamadhaba Pradhan Dr. Manaswini Dash

Orthopaedic
Orthopaedic
Professor(s) Associate Professor(s) Assistant Professor(s) Senior Resident(s)/Tutor(s) Junior Resident(s)
Dr. Biswajit Sahoo Dr. Sidharth Nayak Dr. Janmejaya Mishra
Dr. Gopabandhu Patra Dr Pradyumna Kumar Pradhan

Oto-rhino-laryngology
Oto-rhino-laryngology
Professor(s) Associate Professor(s) Assistant Professor(s) Senior Resident(s)/Tutor(s) Junior Resident(s)
Dr. Sujit Ku. Brahma Dr. Diptiranjan Pattajoshi Dr. Dharitri Ranjan Mohanta

Paediatric
Paediatric
Professor(s) Associate Professor(s) Assistant Professor(s) Senior Resident(s)/Tutor(s) Junior Resident(s)
Dr. Bijaya Ku. Meher Dr. Surjit Naik Dr. Bhabatosh Ghosh Dr. Kalpataru Das
Dr. Debashish Panda Dr. Abhishek Sahoo Dr. Alok Ranjan Pradhan
Dr. Tapas Sahoo

Pathology
Pathology
Professor(s) Associate Professor(s) Assistant Professor(s) Senior Resident(s)/Tutor(s)
Dr. Lity Mohanty Dr. Manoj Kumar Patro Dr. Arati Panda Dr. Janmejaya Sahoo
Dr. Ghanashyam Meher
Dr. Suraj Bhoi
Dr. Sagarika Panda

Pharamacology
Pharamacology
Professor(s) Associate Professor(s) Assistant Professor(s) Senior Resident(s)/Tutor(s)
Dr Pravin G Dhone Dr. Muralidhar Panigrahi Dr. Gujaram Marndi Dr. Annapurna Sahoo
Dr. Ramakrushna Behera

Physiology
Physiology
Professor(s) Associate Professor(s) Assistant Professor(s) Senior Resident(s)/Tutor(s)
Dr. Arpita Priyadarshini Dr. Prakash Kumar Nayak Dr. Laxmikanta Say Dr. Binaya Ku. Sharma
Dr. Brishank Kashyap
Dr. Ratikanta Behera

Psychiatry
Psychiatry
Professor(s) Associate Professor(s) Assistant Professor(s) Senior Resident(s)/Tutor(s) Junior Resident(s)
Dr. Ashirbad Satapathy Dr. Anil Ku. Nayak Dr. Milanmayee Panigrahi

Pulmonary Medicine
Pulmonary Medicine
Professor(s) Associate Professor(s) Assistant Professor(s) Senior Resident(s)/Tutor(s) Junior Resident(s)
Dr. Sasmita Meher Dr. Silpa Sunyani