Departments

O&G
O&G
Professor(s) Associate Professor(s) Assistant Professor(s) Senior Resident(s)/Tutor(s)
Dr. Bismita Mallick Dr. Jatindra Prasad Hota
Dr. Utkal Naik Dr. Saroj Ku. Acharya
Dr. Bijay Ku. Pradhan
Dr. Diptiranjan Bhuyan

Ophthalmology
Ophthalmology
Professor(s) Associate Professor(s) Assistant Professor(s) Senior Resident(s)/Tutor(s)
Dr. Sandip Ku. Sahu
Dr. Nilamadhaba Pradhan

Orthopaedic
Orthopaedic
Professor(s) Associate Professor(s) Assistant Professor(s) Senior Resident(s)/Tutor(s)
Dr. Sidharth Nayak

Paediatric
Paediatric
Professor(s) Associate Professor(s) Assistant Professor(s) Senior Resident(s)/Tutor(s)
Dr. Surjit Naik Dr. Bhabatosh Ghosh
Dr. Debashish Panda Dr. Abhishek Sahoo

Pathology
Pathology
Professor(s) Associate Professor(s) Assistant Professor(s) Senior Resident(s)/Tutor(s)
Dr. Arati Panda Dr. Janmejaya Sahoo
Dr. Ghanashyam Meher
Dr. Suraj Bhoi

Pharamacology
Pharamacology
Professor(s) Associate Professor(s) Assistant Professor(s) Senior Resident(s)/Tutor(s)
Dr. Gujaram Marndi Dr. Annapurna Sahoo

Physiology
Physiology
Professor(s) Associate Professor(s) Assistant Professor(s) Senior Resident(s)/Tutor(s)
Dr. Laxmikanta Say Dr. Binaya Ku. Sharma
Dr. Brishank Kashyap

Psychiatry
Psychiatry
Professor(s) Associate Professor(s) Assistant Professor(s) Senior Resident(s)/Tutor(s)
Dr. Anil Ku. Nayak

Pulmonary Medicine
Pulmonary Medicine
Professor(s) Associate Professor(s) Assistant Professor(s) Senior Resident(s)/Tutor(s)
Dr. Sasmita Meher

Radiology
Radiology
Professor(s) Associate Professor(s) Assistant Professor(s) Senior Resident(s)/Tutor(s)
Dr.Ḍinesh Kumar Agarwala