Departments

Skin & VD
Skin & VD
Professor(s) Associate Professor(s) Assistant Professor(s) Senior Resident(s)/Tutor(s)
Dr. Krupasindhu Pradhan

Surgery
Surgery
Professor(s) Associate Professor(s) Assistant Professor(s) Senior Resident(s)/Tutor(s)
Dr. Bhanjan Ku. Meher Dr. Ansuman Pradhan
Dr. Prasant Ku. Hembram Dr. Lingaraj Hansda
Dr. Pratyushranajan Bishi Dr. Sujit Ku. Mohanty