Anaesthesiology

Anaesthesiology
Professor(s)Associate Professor(s)Assistant Professor(s)Senior Resident(s)/Tutor(s)
Dr. Mahendra Ku Nayak Dr. Harekrushna Ray Dr. Madhusmita Sahu Dr. R. Dhaarani
Dr. Manmohan Bagh
Dr. Debashis Gopalkrishna Panda