Pathology

Pathology
Professor(s)Associate Professor(s)Assistant Professor(s)Senior Resident(s)/Tutor(s)
Dr. Lity Mohanty Dr. Manoj Kumar Patro Dr. Arati Panda Dr. Janmejaya Sahoo
Dr. Ghanashyam Meher
Dr. Suraj Bhoi
Dr. Sagarika Panda