Pharamacology

Pharamacology
Professor(s)Associate Professor(s)Assistant Professor(s)Senior Resident(s)/Tutor(s)
Dr Pravin G Dhone Dr. Muralidhar Panigrahi Dr. Gujaram Marndi Dr. Annapurna Sahoo
Dr. Ramakrushna Behera