Physiology

Physiology
Professor(s)Associate Professor(s)Assistant Professor(s)Senior Resident(s)/Tutor(s)
Dr. Arpita Priyadarshini Dr. Prakash Kumar Nayak Dr. Laxmikanta Say Dr. Binaya Ku. Sharma
Dr. Brishank Kashyap
Dr. Ratikanta Behera